Rozliczenie z cudzoziemcami oraz obywatelami polskimi zamieszkałymi za granicą wkładów Społecznego Funduszu Oszczędnościowego.

Monitor Polski

M.P.1954.120.1696

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 grudnia 1954 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 16 listopada 1954 r.
w sprawie rozliczenia z cudzoziemcami oraz obywatelami polskimi zamieszkałymi za granicą wkładów Społecznego Funduszu Oszczędnościowego.

Na podstawie art. 5 dekretu z dnia 25 czerwca 1954 r. w sprawie rozliczenia z uczestnikami Społecznego Funduszu Oszczędnościowego (Dz. U. Nr 31, poz. 123) oraz art. 9 ust. 1 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) zarządza się, co następuje:
Przepisy zarządzenia Ministra Finansów z dnia 10 lipca 1954 r. w sprawie konwersji wkładów Społecznego Funduszu Oszczędnościowego na obligacje Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił Polski (Monitor Polski Nr A-68, poz. 859) mają zastosowanie również do konwersji wkładów oszczędnościowych cudzoziemców oraz zamieszkałych za granicą obywateli polskich - ze zmianami przewidzianymi w niniejszym zarządzeniu.
Przypadające cudzoziemcom lub obywatelom polskim zamieszkałym za granicą z konwersji wkładów Społecznego Funduszu Oszczędnościowego na obligacje Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił Polski:
1)
obligacje pożyczki - oddział Powszechnej Kasy Oszczędności składa do depozytu regularnego w Banku Handlowym w Warszawie S.A. na imię uczestnika (spadkobierców uczestnika) Społecznego Funduszu Oszczędnościowego,
2)
kwoty podlegające w myśl § 11 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 10 lipca 1954 r. w sprawie konwersji wkładów Społecznego Funduszu Oszczędnościowego na obligacje Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił Polski (Monitor Polski Nr A-68, poz. 859) wypłacie w gotówce - oddział Powszechnej Kasy Oszczędności wpłaca do Banku Handlowego w Warszawie S.A. na imienny rachunek zablokowany uczestnika Społecznego Funduszu Oszczędnościowego.
Bank przechowuje zdeponowane obligacje pożyczki bezpłatnie, bez obowiązku administrowania depozytem.
Powszechna Kasa Oszczędności, przesyłając osobom wymienionym w § 2 rozliczenie z tytułu konwersji:
1)
dołącza do rozliczenia kopię dowodu złożenia obligacji pożyczki do depozytu, informując równocześnie o częstotliwości i terminach losowań pożyczki (także o terminie ostatniego losowania) oraz o terminie przedawnienia należności z tytułu wylosowanych obligacji nie zgłoszonych do wykupu,
2)
podaje odpowiednie dane, dotyczące wpłaty dokonanej na rachunek zablokowany (§ 2 pkt 2).
Wylosowane obligacje pożyczki będące w depozycie Bank Handlowy w Warszawie S.A. zgłasza do wykupu tylko na każdorazowe żądanie właściciela depozytu. Wpłata kwot z wylosowanych obligacji następuje na jego zablokowany rachunek w tym banku.
Podjęcie obligacji pożyczki z depozytu wymaga zezwolenia dewizowego.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.