Wypłaty świadczeń pośmiertnych spadkobiercom uczestników Społecznego Funduszu Oszczędnościowego, zmarłych w 1952 r.

Monitor Polski

M.P.1952.A-39.566

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 maja 1952 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 25 kwietnia 1952 r.
w sprawie wypłat świadczeń pośmiertnych spadkobiercom uczestników Społecznego Funduszu Oszczędnościowego, zmarłych w 1952 r.

Na podstawie § 27 ust. 7 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 12 marca 1948 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania (Dz. U. R. P. z 1948 r. Nr 14, poz. 106, z 1950 r. Nr 23, poz. 202 i z 1951 r. Nr 15, poz. 124) ustala się, co następuje:
Prawo do otrzymania świadczeń pośmiertnych po uczestnikach Społecznego Funduszu Oszczędnościowego, zmarłych w 1952 r., przysługuje uprawnionym spadkobiercom w wysokości i na zasadach ustalonych w zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 września 1951 r. w sprawie wypłat świadczeń pośmiertnych spadkobiercom uczestników Społecznego Funduszu Oszczędnościowego, zmarłych w 1950 i 1951 r. (Monitor Polski Nr A-82, poz. 1142).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.