Rozciągnięcie prawa o ustroju adwokatury na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.89.606

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 listopada 1938 r.

DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 18 listopada 1938 r.
o rozciągnięciu prawa o ustroju adwokatury na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego.

Na podstawie art. 55 ust. (2) ustawy konstytucyjnej postanawiam co następuje:

Na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego rozciąga się moc obowiązującą prawa o ustroju adwokatury (Dz. U. R. P. z 1938 r. Nr 33, poz. 289), z poniższymi zmianami.

(1)
Minister Sprawiedliwości władny jest według swego uznania zwolnić od warunków wpisu na listę adwokatów, wymienionych w art. 57 ust. (1) lit. d), e) i f) prawa o ustroju adwokatury, osoby, które:
1)
przed dniem 1 października 1938 r. były wpisane na listę adwokatów lub pełniły przez trzy lata obowiązki sędziego lub prokuratora w sądach powszechnych w Republice Czeskosłowackiej oraz
2)
do dnia 1 marca 1939 r. zgłosiły do Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach podanie o wpis na lisię adwokatów.
(2)
Adwokatom, wpisanym na listę na mocy ust. (1), zalicza się do okresu wykonywania zawodu adwokata czas wykonywania tego zawodu w Republice Czeskosłowackiej.
(1)
Minister Sprawiedliwości władny jest również według swego uznania zwolnić od warunków wpisu na listę aplikantów adwokackich, wymienionych w art. 92 ust. (1) i art. 57 ust. (1) lit. d) i e) prawa o ustroju adwokatury, osoby, które:
1)
przed dniem 1 października 1938 r. były wpisane na listę kandydatów adwokackich w Republice Czeskosłowackiej oraz
2)
do dnia 1 marca 1939 r. zgłosiły do Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach podanie o wpis na listę aplikantów adwokackich.
(2)
Aplikacja adwokacka osób, wpisanych na listę na podstawie ust. (1), trwa lat pięć, przy czym do okresu tego wlicza się w całości aplikację, odbytą przed dniem 1 października 1938 r.
(1)
Przed wydaniem zarządzenia na podstawie art. 2 i 3, Minister Sprawiedliwości zasięgnie opinii Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.
(2)
Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości, wydane na mocy art. 2 i 3, nie podlegają zaskarżeniu.

Warunek, wymagany do wpisu na listę adwokatów lub listę aplikantów adwokackich w art. 57 ust. (1) lit. d) prawa o ustroju adwokatury, nie dotyczy osób, które przed dniem 1- października 1938 r. ukończyły uniwersyteckie studia prawnicze w Republice Czeskosłowackiej, jeżeli osoby te odbyły następnie aplikację sądową w Państwie Polskim.

(1)
Osoby, które przed dniem 1 października 1938 r. były wpisane na listę adwokatów Izby (Komory) Adwokackiej w Opawie i miały siedzibę na odzyskanych ziemiach Śląska Cieszyńskiego, mają do. dnia 1 marca 1939 r. prawo wykonywania zawodu adwokata a w szczególności obrony i zastępstwa stron w ramach art. 68 prawa o ustroju adwokatury i w granicach zakreślonych w dekrecie niniejszym.
(2)
Osoby te, przed przystąpieniem do wykonywania uprawnień, określonych w ust. (1), zarejestrują się u Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach, który władny jest z ważnych powodów uprawnienia te odebrać.
(3)
Decyzję Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach, wydaną na mocy ust. (2), zmienić może Minister Sprawiedliwości; zarządzenie Ministra nie podlega zaskarżeniu.
(1)
Osoby, wykonywające czasowo zawód adwokata na podstawie art. 6, nie mogą przenosić siedziby poza obręb ziem odzyskanych i miasta Cieszyna.
(2)
Osoby te mają prawo obrony i zastępstwa stron:
1)
przed władzami i instytucjami, mającymi siedzibę na obszarze ziem odzyskanych i miasta Cieszyna;
2)
poza obszarem ziem odzyskanych i m. Cieszyna, przed władzami i instytucjami wyższych instancyj, w sprawach, które w instancjach niższych należały do właściwości władz i instytucyj, mających siedzibę na powyższym obszarze;
3)
poza obszarem ziem odzyskanych i m. Cieszyna w sprawach toczących się w I instancji przed władzami i instytucjami właściwymi dla tego obszaru.
(3)
Osoby, wykonywające czasowo zawód adwokata na mocy art. 6, są uprawniane do spełniania czynności, które w myśl ustaw procesowych może spełniać tylko adwokat.
(1)
Osoby, które przed dniem 1 października 1938 r. były wpisane na listy kandydatów adwokackich Izby (Komory) Adwokackiej w Opawie i miały siedzibę na obszarze ziem odzyskanych, mają do dnia 1 marca 1939 r. prawo zastępowania swych dotychczasowych patronów, na zasadach określonych w prawie o ustroju adwokatury.
(2)
Do osób tych stosuje się odpowiednio przepisy art. 6 ust. (2) i (3).

Do osób wykonywających czasowo zawód adwokata lub aplikanta adwokackiego na podstawie art. 6-8, mają odpowiednie zastosowanie przepisy art. 67, 68 ust. (2) i (3), 69-72, 73 ust. (1), 75-80, 85 i 92 ust. (3) prawa o ustroju adwokatury.

(1)
Adwokat, wpisany na listę na podstawie art. 2, wolny jest od opłaty wpisowej.
(2)
Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, określi w drodze rozporządzenia zasady przynależności do funduszów wzajemnej pomocy i zapomóg pośmiertnych adwokatów, wpisanych na listę na mocy art. 2 ust. (1).
(3)
Do adwokatów i aplikantów adwokackich, wpisanych na listę na mocy art. 2 i 3, stosuje się odpowiednio przepisy przejściowe prawa o ustroju adwokatury (art. 156, 160 i 161),
(4)
Osoby te ponoszą odpowiedzialność za czyny, popełnione przed wpisem na listę adwokatów w Państwie Polskim, na zasadach określonych w art. 108 ust. (2) prawa o ustroju adwokatury.

W przypadku zamknięcia listy adwokatów lub listy aplikantów adwokackich na obszarze ziem odzyskanych, uprawnienia Naczelnej Rady Adwokackiej, wynikające z art. 66 i 74 prawa o ustroju adwokatury, w czasie do dnia 1 lipca 1939 r. wykonywać będzie Minister Sprawiedliwości.

Wykonanie dekretu, niniejszego porucza się Ministrowi Sprawiedliwości.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.