Art. 7. - Rozciągnięcie prawa o ustroju adwokatury na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.89.606

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 listopada 1938 r.
Art.  7.
(1)
Osoby, wykonywające czasowo zawód adwokata na podstawie art. 6, nie mogą przenosić siedziby poza obręb ziem odzyskanych i miasta Cieszyna.
(2)
Osoby te mają prawo obrony i zastępstwa stron:
1)
przed władzami i instytucjami, mającymi siedzibę na obszarze ziem odzyskanych i miasta Cieszyna;
2)
poza obszarem ziem odzyskanych i m. Cieszyna, przed władzami i instytucjami wyższych instancyj, w sprawach, które w instancjach niższych należały do właściwości władz i instytucyj, mających siedzibę na powyższym obszarze;
3)
poza obszarem ziem odzyskanych i m. Cieszyna w sprawach toczących się w I instancji przed władzami i instytucjami właściwymi dla tego obszaru.
(3)
Osoby, wykonywające czasowo zawód adwokata na mocy art. 6, są uprawniane do spełniania czynności, które w myśl ustaw procesowych może spełniać tylko adwokat.