Art. 10. - Rozciągnięcie prawa o ustroju adwokatury na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.89.606

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 listopada 1938 r.
Art.  10.
(1)
Adwokat, wpisany na listę na podstawie art. 2, wolny jest od opłaty wpisowej.
(2)
Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, określi w drodze rozporządzenia zasady przynależności do funduszów wzajemnej pomocy i zapomóg pośmiertnych adwokatów, wpisanych na listę na mocy art. 2 ust. (1).
(3)
Do adwokatów i aplikantów adwokackich, wpisanych na listę na mocy art. 2 i 3, stosuje się odpowiednio przepisy przejściowe prawa o ustroju adwokatury (art. 156, 160 i 161),
(4)
Osoby te ponoszą odpowiedzialność za czyny, popełnione przed wpisem na listę adwokatów w Państwie Polskim, na zasadach określonych w art. 108 ust. (2) prawa o ustroju adwokatury.