Art. 8. - Rozciągnięcie prawa o ustroju adwokatury na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.89.606

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 listopada 1938 r.
Art.  8.
(1)
Osoby, które przed dniem 1 października 1938 r. były wpisane na listy kandydatów adwokackich Izby (Komory) Adwokackiej w Opawie i miały siedzibę na obszarze ziem odzyskanych, mają do dnia 1 marca 1939 r. prawo zastępowania swych dotychczasowych patronów, na zasadach określonych w prawie o ustroju adwokatury.
(2)
Do osób tych stosuje się odpowiednio przepisy art. 6 ust. (2) i (3).