Rodzaj dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzory wniosków oraz wzory informacji o sprzedaży napojów alkoholowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.851

Akt utracił moc
Wersja od: 29 lipca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI 1
z dnia 1 lipca 2013 r.
w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzorów wniosków oraz wzorów informacji o sprzedaży napojów alkoholowych

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzór wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi:
1)
o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwem - stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa - stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
o zawartości powyżej 18% alkoholu - stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
1. 
Do wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi należy dołączyć następujące dokumenty:
1)
umowę spółki cywilnej, jeżeli została zawarta w celu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi;
2)
dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do użytkowania magazynu;
3)
decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.), albo zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 4 tej ustawy;
4)
zaświadczenie urzędu gminy o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub opinię odnośnie do możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu;
5)
zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane;
6)
zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
7)
oświadczenie o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym:
a)
o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa,
b)
o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa;
8)
dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.
2. 
Przepis ust. 1 pkt 7 nie ma zastosowania do przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi.
Ustala się wzór informacji o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych:
1)
o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa i o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa - stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
2)
o zawartości powyżej 18% alkoholu - stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia.
Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzorów wniosków oraz wzorów informacji o sprzedaży napojów alkoholowych (Dz. U. Nr 60, poz. 614).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

.........................................

 

(miejscowość, data)

pieczęć wnioskodawcy

MARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA

.......................................

WNIOSEK

o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi

o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwem

1. Oznaczenie przedsiębiorcy

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

2. Siedziba i adres przedsiębiorcy:

– miejscowość, kod .............................................................................................................

– ulica, nr domu, nr lokalu ..................................................................................................

– województwo ...................................................................................................................

– nr telefonu, nr faksu, e-mail .............................................................................................

3. Numer w rejestrze przedsiębiorców .......................................................................................

4. Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

(podać dokładny adres każdej hurtowni)

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

5. Wnioskowany termin ważności zezwolenia – od dnia ..................... do dnia ........................

 .....................................

 

(podpis)

)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

ZAŁĄCZNIK Nr 3

WZÓR

ZAŁĄCZNIK Nr 4

WZÓR

ZAŁĄCZNIK Nr 5

WZÓR

.........................................

 

(miejscowość, data)

pieczęć wnioskodawcy

INFORMACJA

o wielkości sprzedaży w ........ r.

napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu

Numer zezwolenia i okres ważnościWielkość sprzedaży w tys. 1

100% alkoholu

Uwagi

 .....................................

 

(podpis)

)

1 Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).