Zmiana niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych. - Dz.U.2014.822 - OpenLEX

Zmiana niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.822

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 czerwca 2014 r.

USTAWA
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych

W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 oraz z 2013 r. poz. 1563) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 9:
a)
ust. 3a otrzymuje brzmienie:

"3a. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, wydaje się na podstawie wniosku przedsiębiorcy.",

b)
w ust. 3b w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym:

a) o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa,

b) o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa.",

c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz wzory tych wniosków, mając na względzie zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procedur przy składaniu wniosków.";

2)
w art. 95 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Minister właściwy do spraw gospodarki określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 4, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).";

3)
w art. 18:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na podstawie wniosku przedsiębiorcy.",

b)
w ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;",

c)
po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Minister właściwy do spraw gospodarki określi wzór wniosku o wydanie zezwolenia w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.";

4)
w art. 181 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Minister właściwy do spraw gospodarki określi wzory wniosków o wydanie zezwoleń, o których mowa w ust. 1 i 4, w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.";

5)
w art. 184 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Minister właściwy do spraw gospodarki określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.".

W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 51c:
a)
w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie wniosku przedsiębiorcy zawierającego następujące dane:",

b)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, zawierającego oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).";

2)
w art. 51f dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.".

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40 i 768) w art. 31 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi wzór zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).".

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 75ab:
a)
w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) oświadczenie o posiadaniu certyfikatu, o którym mowa w art. 75a ust. 2 pkt 2, wraz z danymi umożliwiającymi jego identyfikację;",

b)
dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Minister właściwy do spraw transportu określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, zawierającego oświadczenie o posiadaniu certyfikatu, o którym mowa w art. 75a ust. 2 pkt 2, wraz z danymi umożliwiającymi jego identyfikację, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).";

2)
w art. 80c w ust. 3a skreśla się wyrazy: "(Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.196))";
3)
w art. 83a po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Minister właściwy do spraw transportu określi wzór wniosku o zmianę danych zawartych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz wzór wniosku o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.".

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, 659 i 805) w art. 177 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).".

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 7 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

"9. Minister właściwy do spraw turystyki określi wzór wniosku o wykreślenie z rejestru, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).";

2)
w art. 7a:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. O zawieszeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego, przedłużeniu zawieszenia lub wznowieniu jej wykonywania przedsiębiorca jest obowiązany zawiadomić organ prowadzący rejestr w terminie 7 dni od dnia zawieszenia, przedłużenia zawieszenia lub wznowienia wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Minister właściwy do spraw turystyki określi wzór zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania oraz wzór zawiadomienia o przedłużeniu zawieszenia wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego, w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.";

3)
w art. 39 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Minister właściwy do spraw turystyki określi wzór zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3, oraz informacji, o której mowa w ust. 4 i 5, w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.".

W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 963, 984 i 1611) w art. 9 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Prezes Urzędu, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego i Szef Wojskowego Dozoru Technicznego, każdy w zakresie swojej właściwości, określą wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).".

W ustawie z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 16 po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

"7a. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 4, zawierającego oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).";

2)
w art. 21b po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.";

3)
w art. 21c po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 4, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.";

4)
w art. 21d po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.";

5)
w art. 21e po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 5, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.".

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) w art. 221 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Minister właściwy do spraw środowiska określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).".

W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.) w art. 17 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).".

W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 273) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 16:
a)
w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać następujące dane:",

b)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, zawierającego oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, oraz wzory wniosków o zmianę danych zawartych w rejestrze i o wykreślenie z rejestru, w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).";

2)
po art. 16a dodaje się art. 16b w brzmieniu:

"Art. 16b. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi wzór zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia czasowego świadczenia usług detektywistycznych oraz wzór zgłoszenia zakończenia czasowego świadczenia usług detektywistycznych, w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.".

W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) w art. 131 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).".

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 70 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Minister właściwy do spraw zdrowia określi wzór wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 4, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).";

2)
w art. 83 w ust. 5 skreśla się wyrazy "(Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.22))".

W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 15 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Minister właściwy do spraw gospodarki określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).";

2)
w art. 19 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Minister właściwy do spraw gospodarki określi wzór wniosku o udzielenie autoryzacji, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.";

3)
w art. 40e w ust. 2 w pkt 3 skreśla się wyrazy "(Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.58))".

W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95, z 2008 r. Nr 220, poz. 1433 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622) w art. 17 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

"9. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, zawierającego oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, wzór wniosku o zmianę wpisu do ewidencji oraz wzór wniosku o wykreślenie z ewidencji, w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).".

W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 621) w art. 13 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, oraz wzór wniosku o zmianę danych w rejestrze, w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).

W ustawie z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 6:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Statek rybacki o polskiej przynależności jest wpisywany, na wniosek właściciela tego statku rybackiego, do rejestru statków rybackich, zwanego dalej "rejestrem".",

b)
dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi wzór wniosku o wpis do rejestru oraz wzór wniosku o zmianę danych w rejestrze, w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).";

2)
w art. 12 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi wzór wniosku o wydanie oraz zmianę licencji, w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.";

3)
w art. 23 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi wzory wniosków o wydanie oraz zmianę pozwoleń, o których mowa w ust. 1, w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.";

4)
w art. 28 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, oraz wzór wniosku o zmianę zezwolenia, w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.";

5)
w art. 29 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi wzór wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, oraz wzór wniosku o zmianę zezwolenia, w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.".

W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) w art. 65 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Oświadczenie składa się do organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej.".

W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 1162) w art. 31 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Minister właściwy do spraw środowiska określi wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).".

W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 i 1238 oraz z 2014 r. poz. 587) w art. 73 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Minister właściwy do spraw środowiska określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).".

W ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 26 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, zawierającego oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oraz wzór wniosku o zmianę danych w rejestrze, w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).";

2)
w art. 50 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, zawierającego oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oraz wzór wniosku o zmianę danych w rejestrze, w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.";

3)
w art. 52 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 4, zawierającego oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, oraz wzór wniosku o zmianę danych w rejestrze, w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.";

4)
w art. 68 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, zawierającego oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oraz wzór wniosku o zmianę danych w rejestrze, w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.";

5)
w art. 70 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3, zawierającego oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, oraz wzór wniosku o zmianę danych w rejestrze, w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.".

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.