[Przebieg kontroli] - Art. 40e. - System oceny zgodności. - Dz.U.2021.1344 t.j. - OpenLEX

Art. 40e. - [Przebieg kontroli] - System oceny zgodności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1344 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  40e.  [Przebieg kontroli]
1. 
Kontrolę przeprowadza się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej.
2. 
Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona są obowiązani umożliwić wykonywanie kontroli, a w szczególności:
1)
zapewnić wgląd w dokumenty objęte zakresem kontroli;
2)
wydać za pokwitowaniem wyroby lub dokumenty, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia ich dalszej analizy lub dokładniejszej kontroli;
3)
udzielić niezbędnej pomocy technicznej, jeżeli dokumenty będące przedmiotem kontroli zostały zapisane na informatycznych nośnikach danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
4)
udostępnić obiekty i pomieszczenia, w których znajdują się dokumenty i wyroby objęte zakresem kontroli;
5)
udzielać wszelkich wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli;
6)
udostępnić dokumenty w celu sporządzenia kopii; zgodność kopii z oryginałem dokumentu potwierdza kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona.