[Cofnięcie zezwolenia na obrót hurtowy] - Art. 9(5). - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi. - Dz.U.2021.1119 t.j. - OpenLEX

Art. 9(5). - [Cofnięcie zezwolenia na obrót hurtowy] - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1119 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  95 [Cofnięcie zezwolenia na obrót hurtowy]
1. 
Zezwolenia, o których mowa w art. 91 ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki lub właściwy marszałek województwa cofa w przypadku:
1)
nieprzestrzegania warunków określonych w art. 94 pkt 3, 4 i 7;
2)
wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;
3)
popełnienia przestępstwa, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;
4)
przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 92 ust. 4;
5)
orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem;
6)
zlecania przez przedsiębiorcę, na podstawie umów, prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi innym przedsiębiorcom.
2. 
Zezwolenia, o których mowa w art. 91 ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki lub właściwy marszałek województwa może cofnąć w przypadku:
1)
nieprzestrzegania warunków określonych w art. 94 pkt 2, 5 i 8;
2)
powtarzającego się zakłócania porządku publicznego w miejscu obrotu.
3. 
Zezwolenia, o których mowa w art. 91 ust. 1, wygasają w przypadku:
1)
likwidacji przedsiębiorstwa lub zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi;
2)
upływu terminu ważności zezwolenia;
3)
zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej.
4. 
Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło z przyczyn wymienionych w ust. 3, minister właściwy do spraw gospodarki lub właściwy marszałek województwa wydaje zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych. Termin, określony w zezwoleniu na wyprzedaż, nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.
4a. 
Minister właściwy do spraw gospodarki określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 4, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670).
5. 
Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwoleń, o których mowa w art. 91 ust. 1, nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.