[Zezwolenie na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych] - Art. 18(4). - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi. - Dz.U.2021.1119 t.j. - OpenLEX

Art. 18(4). - [Zezwolenie na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych] - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1119 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  184 [Zezwolenie na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych]
1. 
Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło z przyczyn wymienionych w art. 18 ust. 12, organ zezwalający może wydać zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.
2. 
Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy, wynosi:
1)
1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
2)
1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
3)
2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
3. 
Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia, o którym mowa w ust. 1.
4. 
Minister właściwy do spraw gospodarki określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.