Rodzaj dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzory wniosków oraz wzory informacji o sprzedaży napojów alkoholowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.60.614

Akt utracił moc
Wersja od: 13 czerwca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 13 czerwca 2001 r.
w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzorów wniosków oraz wzorów informacji o sprzedaży napojów alkoholowych.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431, z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z 1993 r. Nr 40, poz. 184, z 1996 r. Nr 127, poz. 593, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz. 732 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 60, poz. 610) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzór wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi:
1)
o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo - stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2)
o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, bez piwa - stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
3)
o zawartości powyżej 18% alkoholu - stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
1.
Do wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi należy dołączyć następujące dokumenty:
1)
odpis z rejestru przedsiębiorców,
2)
umowę spółki cywilnej, jeżeli została zawarta w celu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi,
3)
zaświadczenie właściwego urzędu statystycznego o numerze identyfikacyjnym REGON - w przypadku gdy przedsiębiorca rozpoczyna działalność gospodarczą,
4)
dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do użytkowania magazynu,
5)
decyzję właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą przydatność magazynów wskazanych przez wnioskodawcę do przechowywania napojów alkoholowych,
6)
zaświadczenie urzędu gminy o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub opinię odnośnie do możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu,
7)
zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane,
8)
zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
9)
oświadczenie o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzednim:
a)
o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa,
b)
o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa,
10)
dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.
2.
Przepis ust. 1 pkt 9 nie ma zastosowania do przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi.
1.
Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-6, mogą być przedłożone jako kopie poświadczone urzędowo, notarialnie lub przez świadczącego pomoc prawną radcę prawnego lub adwokata.
2.
Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 7-10, należy przedłożyć w oryginale.
3.
Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia może być doręczony odrębnie, nie później jednak niż w dniu odbioru zezwolenia. W takim przypadku we wniosku o wydanie zezwolenia należy umieścić informację o jego późniejszym doręczeniu.
Wzór informacji o sprzedaży napojów alkoholowych określają załączniki nr 4 i 5 do rozporządzenia.
Do czasu rejestracji zgodnie z przepisami o Krajowym Rejestrze Sądowym osoby fizyczne dołączają do wniosku, o którym mowa w § 1, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a pozostali przedsiębiorcy - odpis z właściwego rejestru sądowego.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WNIOSEK

.......................

(miejscowość, data)

pieczęć wnioskodawcy

MARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA

............................

o wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwem

1. Oznaczenie przedsiębiorcy*)

.........................................................

.........................................................

2. Siedziba i adres przedsiębiorcy:

- miejscowość, kod ......................................

- ulica, nr domu, nr lokalu .............................

- województwo ...........................................

- nr telefonu, nr faksu .................................

3. Numer w rejestrze przedsiębiorców ..............

4. Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

(podać dokładny adres każdej hurtowni)

.........................................................

.........................................................

5. Wnioskowany termin ważności zezwolenia - od dnia ........

...................

(podpis**))

_____

*) Zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037).

**) W przypadku wykonywania działalności gospodarczej na podstawie umowy spółki cywilnej - podpisy wszystkich wspólników.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

WNIOSEK

.......................

(miejscowość, data)

pieczęć wnioskodawcy

MARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA

............................

o wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, bez piwa

1. Oznaczenie przedsiębiorcy*)

.........................................................

.........................................................

2. Siedziba i adres przedsiębiorcy:

- miejscowość, kod ......................................

- ulica, nr domu, nr lokalu .............................

- województwo ...........................................

- nr telefonu, nr faksu .................................

3. Numer w rejestrze przedsiębiorców .............

4. Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

(podać dokładny adres każdej hurtowni)

.........................................................

.........................................................

5. Wnioskowany termin ważności zezwolenia - od dnia ........

...................

(podpis**))

______

*) Zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037).

**) W przypadku wykonywania działalności gospodarczej na podstawie umowy spółki cywilnej - podpisy wszystkich wspólników.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

WNIOSEK

.......................

(miejscowość, data)

pieczęć wnioskodawcy

MINISTER GOSPODARKI

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

o wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi powyżej 18% zawartości alkoholu

1. Oznaczenie przedsiębiorcy*)

.........................................................

.........................................................

2. Siedziba i adres przedsiębiorcy

- miejscowość, kod ......................................

- ulica, nr domu, nr lokalu .............................

- województwo ...........................................

- nr telefonu, nr faksu .................................

3. Numer w rejestrze przedsiębiorców ..............

4. Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

(podać dokładny adres każdej hurtowni)

.........................................................

.........................................................

5. Wnioskowany limit .......................................

6. Wnioskowany termin ważności zezwolenia - od dnia ........

...................

(podpis**))

______

*) Zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037).

**) W przypadku wykonywania działalności gospodarczej na podstawie umowy spółki cywilnej - podpisy wszystkich wspólników.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

INFORMACJA*)

.......................

(miejscowość, data)

pieczęć przedsiębiorcy

o wielkości sprzedaży w .......... r.

napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa i powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, bez piwa

Lp.Rodzaj napojów alkoholowychNumer zezwolenia**) i okres ważnościWielkość sprzedaży w tys. hlUwagi
1Napoje alkoholowe do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo
2Napoje alkoholowe powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, bez piwa

...................

(podpis***))

______

*) Informacja powinna być przekazywana do dnia 31 stycznia za rok ubiegły.

**) Jeśli w trakcie roku upłynął termin ważności i wykupiono nowe zezwolenie, podać numery obu.

***) W przypadku wykonywania działalności gospodarczej na podstawie umowy spółki cywilnej - podpisy wszystkich wspólników.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

INFORMACJA*)

.......................

(miejscowość, data)

pieczęć przedsiębiorcy

o wielkości sprzedaży w .......... r.

napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu

Numer zezwolenia**) i okres ważnościWielkość sprzedaży w tys. l 100% alkoholuUwagi

...................

(podpis***))

______

*) Informacja powinna być przekazywana do dnia 31 stycznia za rok ubiegły.

**) Jeśli w trakcie roku upłynął termin ważności i wykupiono nowe zezwolenie, podać numery obu.

***) W przypadku wykonywania działalności gospodarczej na podstawie umowy spółki cywilnej - podpisy wszystkich wspólników.