§ 1. - Rodzaj dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzory wniosków oraz wzory informacji o sprzedaży napojów alkoholowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.60.614

Akt utracił moc
Wersja od: 13 czerwca 2001 r.
§  1.
Ustala się wzór wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi:
1)
o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo - stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2)
o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, bez piwa - stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
3)
o zawartości powyżej 18% alkoholu - stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.