§ 3. - Rodzaj dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzory wniosków oraz wzory informacji o sprzedaży napojów alkoholowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.60.614

Akt utracił moc
Wersja od: 13 czerwca 2001 r.
§  3.
1.
Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-6, mogą być przedłożone jako kopie poświadczone urzędowo, notarialnie lub przez świadczącego pomoc prawną radcę prawnego lub adwokata.
2.
Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 7-10, należy przedłożyć w oryginale.
3.
Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia może być doręczony odrębnie, nie później jednak niż w dniu odbioru zezwolenia. W takim przypadku we wniosku o wydanie zezwolenia należy umieścić informację o jego późniejszym doręczeniu.