§ 6. - Rodzaj dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzory wniosków oraz wzory informacji o sprzedaży napojów alkoholowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.60.614

Akt utracił moc
Wersja od: 13 czerwca 2001 r.
§  6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.