Rodzaj dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz wzory tych wniosków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.739

Akt utracił moc
Wersja od: 28 maja 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI 1
z dnia 19 maja 2015 r.
w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz wzorów tych wniosków

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzór wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi:
1)
o zawartości do 4, 5% alkoholu oraz piwem - stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
o zawartości powyżej 4, 5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa - stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
o zawartości powyżej 18% alkoholu - stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
Do wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi należy dołączyć:
1)
umowę spółki cywilnej, jeżeli została zawarta w celu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi;
2)
dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych;
3)
decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594), albo zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 4 tej ustawy;
4)
zaświadczenie właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub opinię odnośnie do możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu;
5)
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane;
6)
zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub zaświadczenie, że należności z tytułu składek o odroczonym terminie płatności lub rozłożone na raty są realizowane;
7)
dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.
Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2015 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

...........................

(miejscowość, data)

pieczęć wnioskodawcy

MARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA

................................

WNIOSEK

o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi

o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwem

1. Oznaczenie przedsiębiorcy

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

2. Siedziba i adres przedsiębiorcy:

– miejscowość, kod pocztowy .......................................................................................................

– ulica, nr domu, nr lokalu .............................................................................................................

– województwo .............................................................................................................................

3. Numer w rejestrze przedsiębiorców ...............................................................................................

4. Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (podać dokładny adres każdej hurtowni)

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

5. Wnioskowany termin ważności zezwolenia: od dnia ........................ do dnia ...............................

6. Oświadczam, że wartość sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz

piwa wyniosła w ostatnim roku kalendarzowym (w zł)1) ..............................................................;

nr telefonu, nr faksu, e-mail ...........................................................................................................

...........................

(podpis)

1) Nie ma zastosowania do przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi

o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwem.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

...........................

(miejscowość, data)

pieczęć wnioskodawcy

MARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA

................................

WNIOSEK

o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi

o zawartości powyżej 4, 5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa

1. Oznaczenie przedsiębiorcy

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

2. Siedziba i adres przedsiębiorcy:

– miejscowość, kod pocztowy .......................................................................................................

– ulica, nr domu, nr lokalu .............................................................................................................

– województwo .............................................................................................................................

3. Numer w rejestrze przedsiębiorców ...............................................................................................

4. Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (podać dokładny adres każdej hurtowni)

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

5. Wnioskowany termin ważności zezwolenia: od dnia ........................ do dnia ...............................

6. Oświadczam, że wartość sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18%

alkoholu, z wyjątkiem piwa, wyniosła w ostatnim roku kalendarzowym (w zł)1).........................;

nr telefonu, nr faksu, e-mail ...........................................................................................................

..........................

(podpis)

1) Nie ma zastosowania do przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi

o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

...........................

(miejscowość, data)

pieczęć wnioskodawcy

MINISTER GOSPODARKI

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

WNIOSEK

o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi

o zawartości powyżej 18% alkoholu

1. Oznaczenie przedsiębiorcy

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

2. Siedziba i adres przedsiębiorcy:

– miejscowość, kod pocztowy .......................................................................................................

– ulica, nr domu, nr lokalu .............................................................................................................

– województwo .............................................................................................................................

3. Numer w rejestrze przedsiębiorców ...............................................................................................

4. Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (podać dokładny adres każdej hurtowni)

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

5. Wnioskowany limit ........................................................................................................................

6. Wnioskowany termin ważności zezwolenia: od dnia .................... do dnia .................................;

nr telefonu, nr faksu, e-mail ...........................................................................................................

..........................

(podpis)

1 Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzorów wniosków oraz wzorów informacji o sprzedaży napojów alkoholowych (Dz. U. poz. 851), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych (Dz. U. poz. 822).