[Wpis do rejestru zakładów; wykreślenie z rejestru zakładów] - Art. 65. - Bezpieczeństwo żywności i żywienia. - Dz.U.2020.2021 t.j. - OpenLEX

Art. 65. - [Wpis do rejestru zakładów; wykreślenie z rejestru zakładów] - Bezpieczeństwo żywności i żywienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2021 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2022 r.
Art.  65.  [Wpis do rejestru zakładów; wykreślenie z rejestru zakładów]
1. 
Wpis do rejestru zakładów następuje na podstawie:
1)
wniosku podmiotu działającego na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w przypadkach określonych w art. 63 ust. 2;
2)
decyzji o zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu zakładów, jeżeli są spełnione wymagania określone w art. 31 ust. 2 lit. b-d rozporządzenia nr 882/2004.
2. 
Podmiot działający na rynku spożywczym jest obowiązany do aktualizowania wykazu urządzeń, o którym mowa w art. 64 ust. 3 pkt 4, przynajmniej dwa razy w roku oraz na żądanie właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
3. 
Wykreślenie z rejestru zakładów następuje na podstawie:
1)
wniosku podmiotu działającego na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
2)
decyzji właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1;
3)
decyzji właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego, jeżeli zakład zaprzestał działalności w zakresie produkcji lub obrotu żywnością lub materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, a podmiot działający na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością nie złożył wniosku, o którym mowa w pkt 1;
4)
braku aktualizacji, o której mowa w ust. 2.