[Kompetencje państwowych inspektorów sanitarnych] - Art. 62. - Bezpieczeństwo żywności i żywienia. - Dz.U.2022.2132 t.j. - OpenLEX

Art. 62. - [Kompetencje państwowych inspektorów sanitarnych] - Bezpieczeństwo żywności i żywienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2132 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 października 2022 r.
Art.  62.  [Kompetencje państwowych inspektorów sanitarnych]
1. 
Właściwy ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia przez zakład działalności państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny:
1)
prowadzi rejestr zakładów, o których mowa w art. 61, podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zwany dalej "rejestrem zakładów", oraz uaktualnia na bieżąco dane zawarte w rejestrze;
2)
wydaje decyzje w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia, przedłużenia warunkowego zatwierdzenia, zawieszenia lub cofania zatwierdzenia zakładów określonych w art. 61 oraz odmowy wpisu do rejestru zakładów, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 31 ust. 2 rozporządzenia nr 882/2004;
3)
wydaje decyzje o wykreśleniu z rejestru zakładów;
4)
wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów według wzoru określonego na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 6.
2. 
W odniesieniu do obiektów lub urządzeń ruchomych i tymczasowych właściwym w sprawach rejestracji oraz zatwierdzania jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny:
1)
dla obiektów lub urządzeń ruchomych - właściwy ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności przez zakład,
2)
dla obiektów lub urządzeń tymczasowych - właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez zakład

- który produkuje lub wprowadza do obrotu żywność z tych obiektów lub urządzeń.

3. 
W odniesieniu do urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności właściwym w sprawach rejestracji jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny właściwy ze względu na siedzibę zakładu, który produkuje lub wprowadza do obrotu żywność z tych urządzeń.