§ 2. - Rodzaj dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzory... - Dz.U.2013.851 - OpenLEX

§ 2. - Rodzaj dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzory wniosków oraz wzory informacji o sprzedaży napojów alkoholowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.851

Akt utracił moc
Wersja od: 29 lipca 2013 r.
§  2. 
1. 
Do wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi należy dołączyć następujące dokumenty:
1)
umowę spółki cywilnej, jeżeli została zawarta w celu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi;
2)
dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do użytkowania magazynu;
3)
decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.), albo zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 4 tej ustawy;
4)
zaświadczenie urzędu gminy o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub opinię odnośnie do możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu;
5)
zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane;
6)
zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
7)
oświadczenie o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym:
a)
o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa,
b)
o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa;
8)
dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.
2. 
Przepis ust. 1 pkt 7 nie ma zastosowania do przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi.