Punkt kontaktowy do spraw wdrażania i stosowania rozporządzenia ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji... - Dz.U.2020.1762 - OpenLEX

Punkt kontaktowy do spraw wdrażania i stosowania rozporządzenia ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1762

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 października 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII 1
z dnia 8 października 2020 r.
w sprawie punktu kontaktowego do spraw wdrażania i stosowania rozporządzenia ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii 2

Na podstawie art. 14a ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 117, 284 i 1086) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy zakres zadań punktu kontaktowego do spraw wdrażania i stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/452 z dnia 19 marca 2019 r. ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii (Dz. Urz. UE L 79 z 21.03.2019, str. 1), zwanego dalej "punktem kontaktowym", i sposób ich realizacji;
2)
sposób zapewnienia obsługi merytorycznej, organizacyjno-prawnej, technicznej i kancelaryjno-biurowej punktu kontaktowego.
Zadaniem punktu kontaktowego jest:
1)
zbieranie i przekazywanie innym niż Rzeczpospolita Polska państwom członkowskim Unii Europejskiej, zwanym dalej "państwami członkowskimi", oraz Komisji Europejskiej - informacji w zakresie monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/452 z dnia 19 marca 2019 r. ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii, zwanego dalej "rozporządzeniem 2019/452", w tym informacji wskazanych w art. 9 ust. 2 tego rozporządzenia, oraz sporządzanie rocznych sprawozdań na podstawie danych otrzymanych od organów kontroli dotyczących monitorowania tych inwestycji;
2)
pośredniczenie w przekazywaniu organom kontroli informacji w zakresie monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w tym informacji wskazanych w art. 9 ust. 2 rozporządzenia 2019/452.
1. 
Punkt kontaktowy przekazuje Komisji Europejskiej na podstawie danych otrzymanych od organów kontroli:
1)
sprawozdanie roczne za poprzedni rok kalendarzowy zawierające zagregowane informacje dotyczące bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które były realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie dostępnych informacji, oraz zagregowane informacje dotyczące wniosków otrzymanych od państw członkowskich zgodnie z art. 6 ust. 6 i art. 7 ust. 5 rozporządzenia 2019/452;
2)
zagregowane informacje na temat stosowania w danym roku ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji.
2. 
Do końca lutego każdego roku organ kontroli przekazuje do punktu kontaktowego dane niezbędne do sporządzenia sprawozdania rocznego oraz zagregowane informacje na temat stosowania ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji.
1. 
Punkt kontaktowy, w zakresie mechanizmu współpracy w odniesieniu do bezpośrednich inwestycji zagranicznych objętych monitorowaniem, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania, przekazuje:
1)
Komisji Europejskiej oraz państwom członkowskim - otrzymane od organu kontroli powiadomienia o bezpośredniej inwestycji zagranicznej objętej monitorowaniem, która jest realizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz o wszczętym postępowaniu dotyczącym tej inwestycji;
2)
państwu członkowskiemu prowadzącemu monitorowanie i Komisji Europejskiej - uwagi otrzymane od organu kontroli wraz z należytym uzasadnieniem;
3)
organowi kontroli - uwagi przedstawione przez państwa członkowskie;
4)
organowi kontroli - opinię Komisji Europejskiej skierowaną do Rzeczypospolitej Polskiej i powiadomienie Komisji Europejskiej o wydaniu opinii skierowanej do państwa członkowskiego;
5)
Komisji Europejskiej - otrzymany od organu kontroli wniosek o wydanie opinii oraz państwom członkowskim otrzymany od organu kontroli wniosek o przedstawienie uwag;
6)
Komisji Europejskiej oraz państwom członkowskim - otrzymane od organu kontroli powiadomienie o zamiarze przedstawienia uwag wraz z należycie uzasadnionym wnioskiem o udzielenie dodatkowych informacji, o ile wniosek taki został sporządzony;
7)
Komisji Europejskiej oraz państwom członkowskim - otrzymane od organu kontroli należycie uzasadnione powiadomienie o zamiarze wydania decyzji dotyczącej monitorowania;
8)
organowi kontroli - powiadomienie przekazane przez państwo członkowskie lub Komisję Europejską o zamiarze przedstawienia uwag wraz z wnioskiem o udzielenie dodatkowych informacji, o ile wniosek taki został złożony;
9)
organowi kontroli - powiadomienie Komisji Europejskiej o tym, że przedstawiono uwagi;
10)
organowi kontroli - powiadomienie Komisji Europejskiej o tym, że została wydana opinia;
11)
Komisji Europejskiej oraz państwom członkowskim - otrzymane od organu kontroli odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji;
12)
organowi kontroli - odpowiedzi przedstawiane przez państwa członkowskie na wnioski o udzielenie informacji;
13)
Komisji Europejskiej oraz państwom członkowskim - otrzymane od organu kontroli powiadomienie o zamiarze wydania decyzji dotyczącej monitorowania przed upływem terminów przewidzianych w art. 6 ust. 7 rozporządzenia 2019/452, wraz z należytym uzasadnieniem konieczności podjęcia natychmiastowego działania;
14)
Komisji Europejskiej oraz państwom członkowskim - otrzymane od organu kontroli powiadomienie, że mimo dołożenia najlepszych starań nie udało się uzyskać informacji, wraz z należytym uzasadnieniem powodów, dla których nie dostarczono informacji, oraz wyjaśnieniem, na czym polegały najlepsze starania, które podjęto w celu uzyskania należytych informacji.
2. 
Punkt kontaktowy, w zakresie mechanizmu współpracy w odniesieniu do bezpośrednich inwestycji zagranicznych nieobjętych monitorowaniem, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania, przekazuje:
1)
Komisji Europejskiej i właściwemu państwu członkowskiemu - otrzymane od organu kontroli uwagi dotyczące takiej inwestycji, wraz z należytym uzasadnieniem;
2)
organowi kontroli - powiadomienie Komisji Europejskiej o przedstawionych uwagach;
3)
organowi kontroli - opinię Komisji Europejskiej skierowaną do Rzeczypospolitej Polskiej i powiadomienie Komisji Europejskiej o wydaniu opinii skierowanej do państwa członkowskiego;
4)
Komisji Europejskiej - otrzymany od organu kontroli wniosek o wydanie opinii oraz państwom członkowskim otrzymany od organu kontroli wniosek o przedstawienie uwag dotyczących takiej inwestycji;
5)
Komisji Europejskiej i właściwemu państwu członkowskiemu - otrzymany od organu kontroli należycie uzasadniony wniosek o udzielenie informacji;
6)
organowi kontroli - odpowiedź państwa członkowskiego;
7)
organowi kontroli - wniosek państwa członkowskiego o udzielenie informacji;
8)
właściwemu państwu członkowskiemu i Komisji Europejskiej - odpowiedź otrzymaną od organu kontroli;
9)
organowi kontroli - uwagi przedstawione przez państwa członkowskie;
10)
Komisji Europejskiej oraz państwom członkowskim - otrzymane od organu kontroli powiadomienie, że mimo dołożenia najlepszych starań nie udało się uzyskać informacji, wraz z należytym uzasadnieniem powodów, dla których nie dostarczono informacji, oraz wyjaśnieniem, na czym polegały najlepsze starania, które podjęto w celu uzyskania należytych informacji.
3. 
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w zakresie mechanizmu współpracy w odniesieniu do bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które mogą mieć wpływ na projekty lub programy leżące w interesie Unii Europejskiej, z tym że punkt kontaktowy, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania, przekazuje:
1)
organowi kontroli - opinię Komisji Europejskiej;
2)
Komisji Europejskiej oraz państwom członkowskim - otrzymaną od organu kontroli należycie uzasadnioną opinię, czy bezpośrednia inwestycja zagraniczna może mieć wpływ na projekty i programy leżące w interesie Unii Europejskiej;
3)
Komisji Europejskiej - otrzymane od organu kontroli wyjaśnienia, jeżeli nie podjęto wszystkich działań zaleconych w jej opinii.
Punkt kontaktowy w zakresie swojej działalności może wykonywać zadania związane ze współpracą z właściwymi organami państw trzecich w kwestiach dotyczących monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze względów bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Punkt kontaktowy uczestniczy w prowadzonym przez Komisję Europejską procesie oceny funkcjonowania i skuteczności rozporządzenia 2019/452, przekazując Komisji Europejskiej wszelkie dodatkowe informacje niezbędne do sporządzenia przez Komisję Europejską sprawozdania w zakresie oceny funkcjonowania i skuteczności ram monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii.
1. 
Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną oraz kancelaryjno-biurową punktu kontaktowego wykonują pracownicy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki legitymujący się odpowiednimi poświadczeniami bezpieczeństwa i odbyciem stosownie do art. 21 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych - w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" i wyższej lub legitymujący się odpowiednim pisemnym upoważnieniem kierownika jednostki organizacyjnej i odbyciem stosownie do art. 21 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych - w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone".
2. 
Dane kontaktowe w postaci imienia, nazwiska, stanowiska służbowego, służbowego adresu e-mail oraz służbowego numeru telefonu pracowników, o których mowa w ust. 1, oraz adresu e-mail punktu kontaktowego zamieszczone są na stronie podmiotowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki.
1. 
Punkt kontaktowy wykorzystuje do przekazywania informacji zapewniony przez Komisję Europejską bezpieczny i szyfrowany system służący wspieraniu bezpośredniej współpracy i wymiany informacji między punktami kontaktowymi zlokalizowanymi w państwach członkowskich oraz Komisją Europejską - w tym informacji niejawnych międzynarodowych o klauzulach "zastrzeżone", "poufne" i "tajne".
2. 
Komunikacja między organami kontroli a punktem kontaktowym odbywa się w formie elektronicznej lub papierowej.
1. 
Organ kontroli w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia wyznacza osobę albo osoby odpowiedzialne za komunikację z punktem kontaktowym, przesyłając do punktu kontaktowego następujące dane tych osób:
1)
imię i nazwisko;
2)
stanowisko służbowe;
3)
służbowy adres e-mail oraz służbowy numer telefonu.
2. 
O każdej zmianie danych osób odpowiedzialnych za komunikację z punktem kontaktowym organ kontroli powiadamia punkt kontaktowy w terminie 7 dni od dnia jej wystąpienia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).
2 Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/452 z dnia 19 marca 2019 r. ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii (Dz. Urz. UE L 79 z 21.03.2019, str. 1).