§ 2. - Punkt kontaktowy do spraw wdrażania i stosowania rozporządzenia ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1762

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 października 2020 r.
§  2. 
Zadaniem punktu kontaktowego jest:
1)
zbieranie i przekazywanie innym niż Rzeczpospolita Polska państwom członkowskim Unii Europejskiej, zwanym dalej "państwami członkowskimi", oraz Komisji Europejskiej - informacji w zakresie monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/452 z dnia 19 marca 2019 r. ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii, zwanego dalej "rozporządzeniem 2019/452", w tym informacji wskazanych w art. 9 ust. 2 tego rozporządzenia, oraz sporządzanie rocznych sprawozdań na podstawie danych otrzymanych od organów kontroli dotyczących monitorowania tych inwestycji;
2)
pośredniczenie w przekazywaniu organom kontroli informacji w zakresie monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w tym informacji wskazanych w art. 9 ust. 2 rozporządzenia 2019/452.