[Punkt kontaktowy do spraw wdrażania i stosowania przepisów UE o monitorowaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii] -... - Dz.U.2020.2145 t.j. - OpenLEX

Art. 14a. - [Punkt kontaktowy do spraw wdrażania i stosowania przepisów UE o monitorowaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii] - Kontrola niektórych inwestycji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2145 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r. do: 24 lipca 2025 r.
Art.  14a.  [Punkt kontaktowy do spraw wdrażania i stosowania przepisów UE o monitorowaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii]
1. 
Tworzy się punkt kontaktowy do spraw wdrażania i stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/452 z dnia 19 marca 2019 r. ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii (Dz. Urz. UE L 79 z 21.03.2019, str. 1), zwany dalej "punktem kontaktowym".
2. 
Minister właściwy do spraw gospodarki prowadzi punkt kontaktowy i odpowiada za przekazanie sprawozdania rocznego i informacji na temat stosowania ustawy, sporządzanych na podstawie informacji przekazywanych przez organy kontroli.
3. 
Minister właściwy do spraw gospodarki określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres zadań punktu kontaktowego i sposób ich realizacji oraz sposób zapewnienia obsługi merytorycznej, organizacyjno-prawnej, technicznej i kancelaryjno-biurowej punktu kontaktowego, mając na względzie potrzebę zapewnienia efektywnego przekazywania powiadomień, wyjaśnień, informacji, opinii i uwag oraz obowiązek terminowego przekazywania sprawozdania rocznego oraz informacji na temat stosowania ustawy.