§ 9. - Punkt kontaktowy do spraw wdrażania i stosowania rozporządzenia ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1762

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 października 2020 r.
§  9. 
1. 
Organ kontroli w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia wyznacza osobę albo osoby odpowiedzialne za komunikację z punktem kontaktowym, przesyłając do punktu kontaktowego następujące dane tych osób:
1)
imię i nazwisko;
2)
stanowisko służbowe;
3)
służbowy adres e-mail oraz służbowy numer telefonu.
2. 
O każdej zmianie danych osób odpowiedzialnych za komunikację z punktem kontaktowym organ kontroli powiadamia punkt kontaktowy w terminie 7 dni od dnia jej wystąpienia.