§ 4. - Punkt kontaktowy do spraw wdrażania i stosowania rozporządzenia ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1762

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 października 2020 r.
§  4. 
1. 
Punkt kontaktowy, w zakresie mechanizmu współpracy w odniesieniu do bezpośrednich inwestycji zagranicznych objętych monitorowaniem, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania, przekazuje:
1)
Komisji Europejskiej oraz państwom członkowskim - otrzymane od organu kontroli powiadomienia o bezpośredniej inwestycji zagranicznej objętej monitorowaniem, która jest realizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz o wszczętym postępowaniu dotyczącym tej inwestycji;
2)
państwu członkowskiemu prowadzącemu monitorowanie i Komisji Europejskiej - uwagi otrzymane od organu kontroli wraz z należytym uzasadnieniem;
3)
organowi kontroli - uwagi przedstawione przez państwa członkowskie;
4)
organowi kontroli - opinię Komisji Europejskiej skierowaną do Rzeczypospolitej Polskiej i powiadomienie Komisji Europejskiej o wydaniu opinii skierowanej do państwa członkowskiego;
5)
Komisji Europejskiej - otrzymany od organu kontroli wniosek o wydanie opinii oraz państwom członkowskim otrzymany od organu kontroli wniosek o przedstawienie uwag;
6)
Komisji Europejskiej oraz państwom członkowskim - otrzymane od organu kontroli powiadomienie o zamiarze przedstawienia uwag wraz z należycie uzasadnionym wnioskiem o udzielenie dodatkowych informacji, o ile wniosek taki został sporządzony;
7)
Komisji Europejskiej oraz państwom członkowskim - otrzymane od organu kontroli należycie uzasadnione powiadomienie o zamiarze wydania decyzji dotyczącej monitorowania;
8)
organowi kontroli - powiadomienie przekazane przez państwo członkowskie lub Komisję Europejską o zamiarze przedstawienia uwag wraz z wnioskiem o udzielenie dodatkowych informacji, o ile wniosek taki został złożony;
9)
organowi kontroli - powiadomienie Komisji Europejskiej o tym, że przedstawiono uwagi;
10)
organowi kontroli - powiadomienie Komisji Europejskiej o tym, że została wydana opinia;
11)
Komisji Europejskiej oraz państwom członkowskim - otrzymane od organu kontroli odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji;
12)
organowi kontroli - odpowiedzi przedstawiane przez państwa członkowskie na wnioski o udzielenie informacji;
13)
Komisji Europejskiej oraz państwom członkowskim - otrzymane od organu kontroli powiadomienie o zamiarze wydania decyzji dotyczącej monitorowania przed upływem terminów przewidzianych w art. 6 ust. 7 rozporządzenia 2019/452, wraz z należytym uzasadnieniem konieczności podjęcia natychmiastowego działania;
14)
Komisji Europejskiej oraz państwom członkowskim - otrzymane od organu kontroli powiadomienie, że mimo dołożenia najlepszych starań nie udało się uzyskać informacji, wraz z należytym uzasadnieniem powodów, dla których nie dostarczono informacji, oraz wyjaśnieniem, na czym polegały najlepsze starania, które podjęto w celu uzyskania należytych informacji.
2. 
Punkt kontaktowy, w zakresie mechanizmu współpracy w odniesieniu do bezpośrednich inwestycji zagranicznych nieobjętych monitorowaniem, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania, przekazuje:
1)
Komisji Europejskiej i właściwemu państwu członkowskiemu - otrzymane od organu kontroli uwagi dotyczące takiej inwestycji, wraz z należytym uzasadnieniem;
2)
organowi kontroli - powiadomienie Komisji Europejskiej o przedstawionych uwagach;
3)
organowi kontroli - opinię Komisji Europejskiej skierowaną do Rzeczypospolitej Polskiej i powiadomienie Komisji Europejskiej o wydaniu opinii skierowanej do państwa członkowskiego;
4)
Komisji Europejskiej - otrzymany od organu kontroli wniosek o wydanie opinii oraz państwom członkowskim otrzymany od organu kontroli wniosek o przedstawienie uwag dotyczących takiej inwestycji;
5)
Komisji Europejskiej i właściwemu państwu członkowskiemu - otrzymany od organu kontroli należycie uzasadniony wniosek o udzielenie informacji;
6)
organowi kontroli - odpowiedź państwa członkowskiego;
7)
organowi kontroli - wniosek państwa członkowskiego o udzielenie informacji;
8)
właściwemu państwu członkowskiemu i Komisji Europejskiej - odpowiedź otrzymaną od organu kontroli;
9)
organowi kontroli - uwagi przedstawione przez państwa członkowskie;
10)
Komisji Europejskiej oraz państwom członkowskim - otrzymane od organu kontroli powiadomienie, że mimo dołożenia najlepszych starań nie udało się uzyskać informacji, wraz z należytym uzasadnieniem powodów, dla których nie dostarczono informacji, oraz wyjaśnieniem, na czym polegały najlepsze starania, które podjęto w celu uzyskania należytych informacji.
3. 
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w zakresie mechanizmu współpracy w odniesieniu do bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które mogą mieć wpływ na projekty lub programy leżące w interesie Unii Europejskiej, z tym że punkt kontaktowy, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania, przekazuje:
1)
organowi kontroli - opinię Komisji Europejskiej;
2)
Komisji Europejskiej oraz państwom członkowskim - otrzymaną od organu kontroli należycie uzasadnioną opinię, czy bezpośrednia inwestycja zagraniczna może mieć wpływ na projekty i programy leżące w interesie Unii Europejskiej;
3)
Komisji Europejskiej - otrzymane od organu kontroli wyjaśnienia, jeżeli nie podjęto wszystkich działań zaleconych w jej opinii.