§ 7. - Punkt kontaktowy do spraw wdrażania i stosowania rozporządzenia ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1762

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 października 2020 r.
§  7. 
1. 
Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną oraz kancelaryjno-biurową punktu kontaktowego wykonują pracownicy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki legitymujący się odpowiednimi poświadczeniami bezpieczeństwa i odbyciem stosownie do art. 21 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych - w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" i wyższej lub legitymujący się odpowiednim pisemnym upoważnieniem kierownika jednostki organizacyjnej i odbyciem stosownie do art. 21 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych - w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone".
2. 
Dane kontaktowe w postaci imienia, nazwiska, stanowiska służbowego, służbowego adresu e-mail oraz służbowego numeru telefonu pracowników, o których mowa w ust. 1, oraz adresu e-mail punktu kontaktowego zamieszczone są na stronie podmiotowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki.