§ 3. - Punkt kontaktowy do spraw wdrażania i stosowania rozporządzenia ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1762

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 października 2020 r.
§  3. 
1. 
Punkt kontaktowy przekazuje Komisji Europejskiej na podstawie danych otrzymanych od organów kontroli:
1)
sprawozdanie roczne za poprzedni rok kalendarzowy zawierające zagregowane informacje dotyczące bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które były realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie dostępnych informacji, oraz zagregowane informacje dotyczące wniosków otrzymanych od państw członkowskich zgodnie z art. 6 ust. 6 i art. 7 ust. 5 rozporządzenia 2019/452;
2)
zagregowane informacje na temat stosowania w danym roku ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji.
2. 
Do końca lutego każdego roku organ kontroli przekazuje do punktu kontaktowego dane niezbędne do sporządzenia sprawozdania rocznego oraz zagregowane informacje na temat stosowania ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji.