Przepisy przejściowe i uzgadniające, związane z rozciągnięciem przepisów celnych na ziemie odzyskane w październiku i listopadzie 1938 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.99.660

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 grudnia 1938 r.
o przepisach przejściowych i uzgadniających, związanych z rozciągnięciem przepisów celnych na ziemie odzyskane w październiku i listopadzie 1938 r.

Na podstawie art. 1 pkt 43) i 50) i art. 3 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 października 1938 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej niektórych aktów ustawodawczych na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego (Dz. U. R. P. Nr 78, poz. 534) oraz art. 5 pkt 1) i art. 10 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 listopada 1938 r. o zjednoczeniu z Rzecząpospolitą Polską ziem odzyskanych w listopadzie 1938 r. i o rozciągnięciu na te ziemie mocy obowiązującej niektórych aktów ustawodawczych (Dz. U. R. P. Nr 87, poz. 585) zarządza się co następuje:
Władze celne mogą zwalniać od należności celnych:
1)
towary, środki transportowe, zwierzęta domowe oraz opakowania przywożone z Czechosłowacji, które na skutek rekwizycji zostały wywiezione przez władze czesko-słowackie, a obecnie są zwracane właścicielom mającym siedzibę na obszarze ziem odzyskanych;
2)
towary przywożone z Czechosłowacji, będące własnością osób fizycznych lub prawnych, mających siedzibę na obszarze ziem odzyskanych, które w obawie przed zniszczeniem zostały wysłane z obszaru ziem odzyskanych w głąb Czechosłowacji przed dniem 1 października 1938 r.;
3)
surowce, półfabrykaty oraz gotowe wyroby, przywożone z Czechosłowacji lub z obszarów przez Czechosłowację odstąpionych, które zostały tam wysłane z obszaru ziem odzyskanych przed objęciem tych ziem przez Polskę w celu uszlachetnienia, przerobu lub naprawy, a stanowią własność osób fizycznych lub prawnych mających siedzibę na obszarze ziem odzyskanych;
4)
opakowania, przywożone z Czechosłowacji lub z obszarów przez Czechosłowację odstąpionych, w których zostały tam wywiezione towary z obszaru ziem odzyskanych przed objęciem tych ziem przez Polskę, a stanowią własność osób fizycznych lub prawnych mających siedzibę na obszarze ziem odzyskanych;
5)
towary przywożone z Czechosłowacji, które zostały sprowadzone zza granicy z przeznaczeniem dla odbiorców zamieszkałych na obszarze ziem odzyskanych i zostały oclone przez czesko-słowackie urzędy celne po dniu 1 września 1938 r., lecz z powodu trudności komunikacyjnych pozostały poza obszarem ziem odzyskanych;
6)
towary przywożone z Czechosłowacji lub z obszarów przez Czechosłowację odstąpionych, które zostały tam zamówione i zapłacone lub zadatkowane przed objęciem przez Polskę ziem odzyskanych, przez osoby fizyczne lub prawne mające siedzibę na obszarze tych ziem;
7)
towary przywożone zza granicy z przeznaczeniem dla zakładów przemysłowych i górniczych oraz zakładów użyteczności publicznej, położonych na obszarze ziem odzyskanych, a niezbędne do utrzymania tych zakładów w ruchu;
8)
towary, przywożone zza granicy z powrotem do obszaru ziem odzyskanych, które przy wywozie ich za granicę był/ odprawione warunkowo przez czesko-słowackie urzędy celne, z wyjątkiem towarów odprawionych warunkowo za granicę w celu uszlachetnienia, przerobu lub naprawy;
9)
urządzenia i towary, stanowiące własność przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych, mających swą siedzibę na obszarze odzyskanych ziem, przywożone z Czechosłowacji z powodu likwidacji tam swych oddziałów;
10)
towary, przeznaczone dla osób fizycznych lub prawnych, mających siedzib? na obszarze ziem odzyskanych, jeżeli:
a)
przywóz tych towarów następuje na skutek normalnej działalności handlowej lub przemysłowej, podjętej przed objęciem przez Polskę ziem odzyskanych i
b)
towary te przed objęciem przez Polskę ziem odzyskanych nie podlegałyby przy przywozie do obszaru tych ziem należnościom celnym,
Towary, odprawione warunkowo przy wywozie za granicę przez czesko-słowackie urzędy celne w celu uszlachetnienia, przerobu lub naprawy, podlegają przy powrotnym przywozie do obszaru ziem odzyskanych odprawie celnej na warunkach ustalonych dla biernego obrotu uszlachetniającego lub reparacyjnego.
Towary odprawione ostatecznie do wywozu za granicę przez czesko-słowackie urzędy celne mogą być w razie powrotnego przywozu ich do obszaru ziem odzyskanych zwalniane od należności celnych i ograniczeń przywozowych na warunkach ustalonych dla powrotnego przywozu do polskiego obszaru celnego towarów krajowego pochodzenia.
Do towarów sprowadzonych w okresie do dnia 31 grudnia 1938 r. przez osoby zamieszkałe na obszarze ziem odzyskanych z kraju, z którym Polska nie zawarła traktatu handlowego, lecz traktat taki istnieje między danym krajem a Czechosłowacją, stosuje się stawki celne kolumny II taryfy celnej przywozowej, jeżeli towary te zostały zamówione przed objęciem przez Polskę ziem odzyskanych.
Towary objęte grupami II (z wyjątkiem poz. 15), III, IV a z grupy V pozycjami 41 i 42 taryfy celnej wywozowej, pochodzące z obszaru ziem odzyskanych, mogą być w okresie do dnia 31 grudnia 1938 r. odprawiane za granicę za zwolnieniem od cła bez przedstawienia zaświadczeń Ministerstwa Przemysłu i Handlu o zwolnieniu od cła wywozowego.
Formalności celne przy odprawach towarów w urzędach celnych, położonych na obszarze ziem odzyskanych, mogą załatwiać w okresie do dnia 31 grudnia 1938 r. bez wymaganych koncesji:
1)
adresaci towarów,
2)
przedsiębiorstwa, które miały prawo do załatwiania formalności celnych według przepisów czesko-słowackich,
3)
osoby dopuszczone do załatwiania formalności celnych w urzędach celnych w Cieszynie i Zebrzydowicach.
Zwolnienia od należności celnych, przewidziane w § 1 pkt 1, 2, 5, 6 i 7, mogą być stosowane do towarów zgłoszonych do odprawy celnej w okresie do dnia 31 grudnia 1938 r., zwolnienia zaś od należności celnych, przewidziane w § 1 pkt 3, 4, 8, 9 i 10 - do towarów zgłoszonych do odprawy celnej w okresie do dnia 30 czerwca 1939 r.
Towary zwolnione od należności celnych w myśl § 1 wolne są również od ograniczeń przywozowych wprowadzonych na podstawie art. 30 ust. 6 prawa celnego.
Towary wymienione w § 1 pkt 7, 9 i 10 zwalnia od należności celnych Ministerstwo Skarbu, towary zaś wymienione w § 1 pkt 2, 3, 5 i 6 - Dyrekcja Ceł w Mysłowicach; towary wymienione w § 1 pkt 1, 4 i 8 zwalniają od należności celnych urzędy celne, położone na obszarze ziem odzyskanych oraz urzędy celne w Cieszynie i Zebrzydowicach.
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje od dnia objęcia przez Polskę ziem odzyskanych.
1 § 7 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 czerwca 1939 r. (Dz.U.39.56.361) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1939 r.