§ 4. - Przepisy przejściowe i uzgadniające, związane z rozciągnięciem przepisów celnych na ziemie odzyskane w październiku i listopadzie 1938 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.99.660

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1939 r.
§  4.
Do towarów sprowadzonych w okresie do dnia 31 grudnia 1938 r. przez osoby zamieszkałe na obszarze ziem odzyskanych z kraju, z którym Polska nie zawarła traktatu handlowego, lecz traktat taki istnieje między danym krajem a Czechosłowacją, stosuje się stawki celne kolumny II taryfy celnej przywozowej, jeżeli towary te zostały zamówione przed objęciem przez Polskę ziem odzyskanych.