§ 3. - Przepisy przejściowe i uzgadniające, związane z rozciągnięciem przepisów celnych na ziemie odzyskane w październiku i listopadzie 1938 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.99.660

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1939 r.
§  3.
Towary odprawione ostatecznie do wywozu za granicę przez czesko-słowackie urzędy celne mogą być w razie powrotnego przywozu ich do obszaru ziem odzyskanych zwalniane od należności celnych i ograniczeń przywozowych na warunkach ustalonych dla powrotnego przywozu do polskiego obszaru celnego towarów krajowego pochodzenia.