Zm.: rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1938 r. o przepisach przejściowych i uzgadniających, związanych z rozciągnięciem przepisów celnych na ziemie odzyskane w październiku i listopadzie 1938 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.56.361

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 czerwca 1939 r.
o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1938 r. o przepisach przejściowych i uzgadniających, związanych z rozciągnięciem przepisów celnych na ziemie odzyskane w październiku i listopadzie 1938 r.

Na podstawie art. 1 pkt 43) i 50) i art. 3 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 października 1938 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej niektórych aktów ustawodawczych na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego (Dz. U. R. P. Nr 78, poz. 534) oraz art. 5 pkt 1) i art. 10 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 listopada 1938 r. o zjednoczeniu z Rzecząpospolitą Polską ziem odzyskanych w listopadzie 1938 r. i o rozciągnięciu na te ziemie mocy obowiązującej niektórych aktów ustawodawczych (Dz. U. R. P. Nr 87, poz. 585) zarządza się co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1938 r. o przepisach przejściowych i uzgadniających, związanych z rozciągnięciem przepisów celnych na ziemie odzyskane w październiku i listopadzie 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 99, poz. 660) § 7 otrzymuje brzmienie następujące:

"§ 7. Zwolnienia od należności celnych, przewidziane w § 1 pkt 1, 2, 5, 6 i 7, mogą być stosowane do towarów zgłoszonych do odprawy celnej w okresie do dnia 31 grudnia 1938 r., zwolnienia zaś od należności celnych, przewidziane w § 1 pkt 3, 4, 8, 9 i 10 - do towarów zgłoszonych do odprawy celnej w okresie do dnia 30 czerwca 1939 r.",

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od dnia 1 kwietnia 1939 r.