Pomoc finansowa udzielana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.776

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 17 kwietnia 2018 r.
w sprawie pomocy finansowej udzielanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej 2

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1545 i 2361 oraz z 2018 r. poz. 398) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób dokumentowania pomocy finansowej udzielanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "konsulem", obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
2)
wzór wniosku o udzielenie przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej pomocy finansowej obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
3)
wzór oświadczenia o zobowiązaniu się przez osobę, której konsul udzielił pomocy finansowej, do zwrotu państwu członkowskiemu Unii Europejskiej, którego jest obywatelem, kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy finansowej, zwanego dalej "zobowiązaniem do spłaty kosztów ochrony konsularnej";
4)
wzór wniosku do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o zwrot kwoty stanowiącej równowartość pomocy finansowej udzielonej przez konsula obywatelowi tego państwa, zwanego dalej "wnioskiem o zwrot kosztów";
5)
sposób ustalania wartości udzielonej pomocy finansowej.
1. 
Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej ubiegający się o udzielenie pomocy finansowej składa do konsula wniosek o udzielenie przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej pomocy finansowej obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej wraz ze zobowiązaniem do spłaty kosztów ochrony konsularnej.
2. 
Wzór wniosku o udzielenie przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej pomocy finansowej obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3. 
Wzór zobowiązania do spłaty kosztów ochrony konsularnej jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
1. 
Konsul dokumentuje udzieloną pomoc finansową przez zamieszczenie adnotacji o formie jej udzielenia na wniosku o udzielenie pomocy finansowej.
2. 
Konsul przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych informację o udzieleniu pomocy finansowej obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej i dołącza kopie dokumentacji sprawy oraz oryginał zobowiązania do spłaty kosztów ochrony konsularnej.
Konsul ustala równowartość kwoty udzielonej pomocy finansowej w walucie euro, stosując obowiązujący w dniu udzielenia pomocy kurs referencyjny waluty, w której udzielono pomocy, w stosunku do euro, ogłaszany przez Europejski Bank Centralny.
1. 
Minister właściwy do spraw zagranicznych występuje do państwa członkowskiego z wnioskiem o zwrot kosztów.
2. 
Wzór wniosku o zwrot kosztów jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
Wzór wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 2, i zobowiązania, o którym mowa w § 2 ust. 3, oraz wzór wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 2, mogą być używane w języku polskim, angielskim lub francuskim.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR1)

WNIOSEK O UDZIELENIE PRZEZ KONSULA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POMOCY FINANSOWEJ OBYWATELOWI PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR1)

ZOBOWIĄZANIE DO SPŁATY KOSZTÓW OCHRONY KONSULARNEJ (REPATRIACJA) - (art. 14 ust. 1 dyrektywy (UE) 2015/637)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR1)

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW (art. 14 ust. 2 i 3 dyrektywy (UE) 2015/637)

wzór

1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej - sprawy zagraniczne oraz członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 98).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady (UE) 2015/637 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie środków koordynacji i współpracy mających ułatwić ochronę konsularną niereprezentowanych obywateli Unii w państwach trzecich oraz uchylającą decyzję 95/553/WE (Dz. Urz. UE L 106 z 24.04.2015, str. 1-13).