§ 5. - Pomoc finansowa udzielana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.776

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2018 r.
§  5. 
1. 
Minister właściwy do spraw zagranicznych występuje do państwa członkowskiego z wnioskiem o zwrot kosztów.
2. 
Wzór wniosku o zwrot kosztów jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.