§ 1. - Pomoc finansowa udzielana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.776

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2018 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
sposób dokumentowania pomocy finansowej udzielanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "konsulem", obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
2)
wzór wniosku o udzielenie przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej pomocy finansowej obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
3)
wzór oświadczenia o zobowiązaniu się przez osobę, której konsul udzielił pomocy finansowej, do zwrotu państwu członkowskiemu Unii Europejskiej, którego jest obywatelem, kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy finansowej, zwanego dalej "zobowiązaniem do spłaty kosztów ochrony konsularnej";
4)
wzór wniosku do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o zwrot kwoty stanowiącej równowartość pomocy finansowej udzielonej przez konsula obywatelowi tego państwa, zwanego dalej "wnioskiem o zwrot kosztów";
5)
sposób ustalania wartości udzielonej pomocy finansowej.