§ 6. - Pomoc finansowa udzielana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.776

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2018 r.
§  6. 
Wzór wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 2, i zobowiązania, o którym mowa w § 2 ust. 3, oraz wzór wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 2, mogą być używane w języku polskim, angielskim lub francuskim.