§ 2. - Pomoc finansowa udzielana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.776

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2018 r.
§  2. 
1. 
Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej ubiegający się o udzielenie pomocy finansowej składa do konsula wniosek o udzielenie przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej pomocy finansowej obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej wraz ze zobowiązaniem do spłaty kosztów ochrony konsularnej.
2. 
Wzór wniosku o udzielenie przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej pomocy finansowej obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3. 
Wzór zobowiązania do spłaty kosztów ochrony konsularnej jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.