Art. 43. - [Delegacja ustawowa - pomoc finansowa] - Prawo konsularne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1329 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 lipca 2023 r.
Art.  43.  [Delegacja ustawowa - pomoc finansowa]

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1)
sposób dokumentowania pomocy finansowej udzielanej obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
2)
wzór wniosku o udzielenie pomocy finansowej obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
3)
wzór oświadczenia o zobowiązaniu się przez osobę, której konsul udzielił pomocy finansowej do zwrotu państwu członkowskiemu Unii Europejskiej, którego jest obywatelem kwoty stanowiącej jej równowartość,
4)
wzór wniosku do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o zwrot kwoty stanowiącej równowartość pomocy finansowej udzielonej przez konsula obywatelowi tego państwa,
5)
sposób ustalania wartości udzielanej pomocy finansowej w złotych albo w walucie euro

- mając na uwadze konieczność zapewnienia efektywnego udzielania pomocy finansowej oraz kompletność wzorów wniosków, w szczególności uwzględniając warunki określone w art. 39 ust. 1 i 3, od spełnienia których jest uzależnione przyznanie pomocy.