§ 3. - Pomoc finansowa udzielana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.776

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2018 r.
§  3. 
1. 
Konsul dokumentuje udzieloną pomoc finansową przez zamieszczenie adnotacji o formie jej udzielenia na wniosku o udzielenie pomocy finansowej.
2. 
Konsul przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych informację o udzieleniu pomocy finansowej obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej i dołącza kopie dokumentacji sprawy oraz oryginał zobowiązania do spłaty kosztów ochrony konsularnej.