§ 4. - Pomoc finansowa udzielana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.776

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2018 r.
§  4. 
Konsul ustala równowartość kwoty udzielonej pomocy finansowej w walucie euro, stosując obowiązujący w dniu udzielenia pomocy kurs referencyjny waluty, w której udzielono pomocy, w stosunku do euro, ogłaszany przez Europejski Bank Centralny.