§ 7. - Pomoc finansowa udzielana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.776

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2018 r.
§  7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2018 r.