Art. 14. - [Spółka w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego; przystąpienia partnera prywatnego do spółki z udziałem podmiotu publicznego] - Partnerstwo publiczno-prywatne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1637 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 sierpnia 2023 r.
Art.  14.  [Spółka w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego; przystąpienia partnera prywatnego do spółki z udziałem podmiotu publicznego]
1. 
Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może przewidywać, że w celu jej wykonania podmiot publiczny i partner prywatny zawiążą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną.
1a. 
Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może przewidywać, że w celu jej wykonania partner prywatny nabędzie udziały albo akcje spółki z udziałem podmiotu publicznego. Nabycie może nastąpić w drodze objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym albo akcji.
2. 
Cel i przedmiot działalności spółki nie może wykraczać poza zakres określony umową o partnerstwie publiczno-prywatnym.
3. 
Prawa z należących do Skarbu Państwa udziałów lub akcji w spółce wykonuje organ administracji rządowej, który zawiązał spółkę jako podmiot publiczny.
4. 
Przepis art. 7a ust. 5 stosuje się do odpowiedzialności innych podmiotów, o których mowa w tym przepisie, za szkody wyrządzone podmiotowi publicznemu wskutek nieudostępnienia zasobów spółce, o której mowa w ust. 1 albo 1a.