Gonet Wojciech, Prawo pierwokupu nieruchomości

Monografie
Opublikowano: WKP 2017
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Prawo pierwokupu nieruchomości

Autor fragmentu:

Wstęp

Regulacje ustawowego i umownego prawa pierwokupu nieruchomości są bardzo rozbudowane. Problematyka ta jest przedmiotem unormowań wielu aktów prawnych rangi ustawowej. Stosowanie w praktyce przepisów dotyczących prawa pierwokupu, których część jest rzadko stosowna, bywa trudne. Książka dotyczy ustawowego i umownego prawa pierwokupu nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntów, udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, udziałów/akcji spółek z o.o., akcyjnych, komandytowo-akcyjnych będących właścicielami nieruchomości rolnych / prawa użytkowania wieczystego gruntów / gospodarstwa rolnego oraz umów zmiany wspólnika, przystąpienia wspólnika do spółki osobowej będącej właścicielem nieruchomości rolnych / prawa użytkowania wieczystego gruntów / gospodarstwa rolnego.

W rozdziale pierwszym przedstawiono procedurę zawierania umów dotyczących nieruchomości objętych prawem pierwokupu, z uwzględnieniem specyfiki złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu w przypadkach, gdy uprawniony przebywa poza terytorium Polski, jest osobą małoletnią czy ubezwłasnowolnioną. Podmiotem uprawnionym, któremu przysługuje dość szeroki zakres ustawowego prawa pierwokupu, jest gmina. W rozdziale pierwszym zostały przedstawione zasady wykonania prawa pierwokupu przez gminę w przypadkach, gdy organ stanowiący podjął uchwałę dotyczącą zasad zbywania/nabywania nieruchomości oraz gdy przedmiotowej uchwały nie podjęto. Pozwoliło to uniknąć niepotrzebnych powtórzeń dotyczących zasad wykonania prawa pierwokupu przez gminy. Drugim podmiotem, któremu przysługuje na mocy wielu przepisów prawo pierwokupu, jest Skarb Państwa. W przypadku Skarbu Państwa przysługujące mu prawo pierwokupu wykonują różne podmioty – może to być starosta czy KOWR. Z tego względu w pierwszym rozdziale nie przedstawiono zasad wykonania prawa pierwokupu przez podmioty działające na rzecz Skarbu Państwa, lecz uczyniono to przy każdej analizowanej regulacji dotyczącej prawa pierwokupu przysługującego Skarbowi Państwa. Chcąc zapewnić w miarę wyczerpującą analizę poszczególnych przepisów dotyczących prawa pierwokupu, dla ułatwienia Czytelnikowi, w ograniczonym zakresie posłużono się odesłaniami do fragmentów wcześniej opisanych. Dotyczy to w szczególności definicji nieruchomości rolnych i leśnych, które mniej lub bardziej szczegółowo były kilkakrotnie przedmiotem opisu.

Analiza szczegółowych przepisów dotyczących prawa pierwokupu została podzielona na dwa rozdziały: regulacje prawne, których naruszenie skutkuje bezwzględną nieważnością zawartej umowy sprzedaży, oraz regulacje prawne, których naruszenie nie skutkuje nieważnością umowy sprzedaży. Książkę kończą rozdziały dotyczące zbiegu prawa pierwokupu oraz opis dwóch nieobowiązujących ustaw zawierających historyczne uregulowania dotyczące prawa pierwokupu. W książce uwzględniono stan prawny na 1.10.2017 r.

Autor fragmentu:

1.Ogólne zasady dotyczące prawa pierwokupu

1.1.Procedura sprzedaży rzeczy lub praw objętych prawem pierwokupu

Podstawowe przepisy dotyczące prawa pierwokupu zawarte zostały w art. 596–602 k.c. Przepis 596 k.c. stanowi, że jeżeli ustawa lub czynność prawna zastrzega dla jednej ze stron pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby druga strona sprzedała rzecz osobie trzeciej (prawo pierwokupu), stosuje się w braku przepisów szczególnych przepisy rozdziału IV księgi III k.c. Rzecz, której dotyczy prawo pierwokupu, może być sprzedana dowolnej osobie, o ile uprawniony nie wykona prawa pierwokupu. Gdy uprawniony do prawa pierwokupu nieruchomości złoży oświadczenie o jego wykonaniu, między zobowiązanym a uprawnionym do skutku dochodzi, co do zasady, umowa sprzedaży tej samej treści co umowa zawarta przez zobowiązanego z osobą trzecią (art. 600 § 1 k.c.). Oświadczenie złożone w formie aktu notarialnego przez uprawnionego do prawa pierwokupu nieruchomości o jego wykonaniu ma skutki rozporządzające i nie ma potrzeby zawierania umowy przenoszącej własność nieruchomości . W przypadku złożenia w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX