Skubiszak-Kalinowska Irena, Powołanie spółki celowej w celu wykonania umowy o PPP

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 28 lipca 2016 r.
Autorzy:

Powołanie spółki celowej w celu wykonania umowy o PPP

Powołanie spółki celowej w celu wykonania umowy o PPP

Powołanie spółki celowej w celu wykonania umowy o PPP

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może przewidywać, że w celu jej wykonania strony zawiążą spółkę. U.p.p.p. przewiduje możliwość zawiązania następujących rodzajów spółek: spółki kapitałowej (t.j. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej), spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej. Ustawa zastrzega jednak, że podmiot publiczny nie może być komplementariuszem takiej spółki.

Zawarcie umowy spółki celowej ma charakter wtórny wobec samej umowy o PPP, co oznacza, iż sama umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym nie stanowi umowy spółki.

Podkreślenia wymaga, że nie jest możliwe przystąpienie podmiotu publicznego do już istniejącej spółki handlowej utworzonej przez partnera prywatnego i uzyskanie przez tę spółkę statusu spółki celowej poprzez sam fakt „przystąpienia” podmiotu publicznego. Art. 14 u.p.p.p. stanowi, że podmiot publiczny może stać się wspólnikiem spółki celowej w wyniku jej "zawiązania" z partnerem prywatnym, a nie w wyniku "przystąpienia" do spółki istniejącej, utworzonej uprzednio przez partnera prywatnego.

Partner prywatny lub partnerzy prywatni zamierzający wspólnie ubiegać się o realizację przedsięwzięcia PPP mogą utworzyć spółkę prawa handlowego, która będzie następnie uczestniczyć w postępowaniu o wybór partnera prywatnego. Zawiązanie spółki przez podmiot publiczny i partnera prywatnego może nastąpić wyłącznie w celu wykonania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, a cel i przedmiot działalności tej spółki nie może wykraczać poza zakres określony umową PPP.

Powołanie spółki celowej w celu wykonania umowy o PPP podmiot publiczny, partner prywatny podmiot publiczny, partner prywatny powołanie spółki akcyjnej spółka celowa nie jest powoływana jaką formę przyjmie spółka celowa? czy umowa o PPP przewiduje zawiązanie spółki celowej? zawarcie umowy o PPP powołanie spółki komandytowej powołanie spółki komandytowo- akcyjnej powołanie spółki z o.o. tak nie

Krok: zawarcie umowy o PPP

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może przewidywać, że strony umowy zawiążą spółkę w celu realizacji jej postanowień.

Krok: czy umowa o PPP przewiduje zawiązanie spółki celowej?

Podmiot publiczny nie może wybrać oferty przewidującej powołanie spółki celowej, jeżeli takiej możliwości nie dopuścił w warunkach postępowania lub w istotnych postanowieniach przyszłej umowy o PPP.