Gonet Wojciech, Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wzory umów i pism

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2009
Stan prawny: 27 lutego 2009 r.
Autor komentarza:

Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wzory umów i pism

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

Zakres regulacji, przedmiot partnerstwa publiczno-prywatnego

1.

Partnerstwo publiczno-prywatne (dalej jako: PPP) ukształtowało się jako forma współpracy podmiotów sektora publicznego z podmiotami sektora prywatnego przy realizacji zadań publicznych. Istotą współpracy jest możliwie jak najmniejsze zaangażowanie środków publicznych do realizacji przedmiotowych zadań. W PPP dąży się do ich sfinansowania i zrealizowania przez podmiot prywatny (zob. W. Gonet, Partnerstwo publiczno-prywatne - kierunki zmian, Prz.Leg. 2008, nr 3, s. 80-81).

W przeciwieństwie do tradycyjnych sposobów posłużenia się przez organy administracji podmiotem prywatnym do realizacji zadania, podmiot ten zwykle nie otrzymuje wynagrodzenia w formie zapłaty, lecz eksploatuje powstałą infrastrukturę przez czas określony w umowie, gwarantujący osiągnięcie zwrotu kapitału i zakładanego zysku.

Docelowo, w wyniku realizacji PPP, powstała infrastruktura staje się własnością publiczną. Podmiot prywatny może być jej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX