[Zakazy obowiązujące na terenie parków krajobrazowych] - Art. 17. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 17. - [Zakazy obowiązujące na terenie parków krajobrazowych] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  17.  [Zakazy obowiązujące na terenie parków krajobrazowych]
1. 
W parku krajobrazowym mogą być wprowadzone następujące zakazy:
1)
realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
2)
umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej;
3)
likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
4)
pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
5)
wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
6)
dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
7)
budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:
a)
linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych,
b)
zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;

- z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej;

8)
lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m od krawędzi brzegów klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego;
9)
likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
10)
wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;
11)
prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową;
12)
utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych;
13)
organizowania rajdów motorowych i samochodowych;
14)
używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych.
1a. 
W parku krajobrazowym, w strefach, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 7, dla terenów:
1)
objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wprowadza się zakazy:
a)
lokalizowania nowych obiektów budowlanych,
b)
zalesiania;
2)
nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wprowadza się zakazy:
a)
lokalizowania nowych obiektów budowlanych,
b)
lokalizowania nowych obiektów budowlanych odbiegających od lokalnej formy architektonicznej,
c)
lokalizowania nowych obiektów budowlanych o wysokości przekraczającej 2 kondygnacje lub 7 m,
d)
zalesiania.
1b. 
W parku krajobrazowym zakazuje się niszczenia i uszkadzania obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym wskazanych w planie ochrony dla parku krajobrazowego.
2. 
Zakazy, o których mowa w ust. 1-1b, nie dotyczą:
1)
wykonywania zadań wynikających z planu ochrony, zadań ochronnych lub planu zadań ochronnych;
2)
wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa;
3)
prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym;
4)
realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwanej dalej "inwestycją celu publicznego".
3. 
Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę i krajobraz parku krajobrazowego.
3a. 
Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu należącego do IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii lub do IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski, znajdującego się w obrębie zadrzewienia.
4. 
Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, nie dotyczy statków jednostek ratowniczych, jednostek organizacyjnych właściciela wód lub urządzeń wodnych zlokalizowanych na wodach, inspektorów żeglugi śródlądowej, Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej, promów w ciągu dróg publicznych, prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej oraz wykonywania zadań z zakresu ochrony przyrody przez Służbę Parku Krajobrazowego.
5. 
Uchwała, o której mowa w art. 16 ust. 3, może określać odległości mniejsze niż określone w ust. 1 pkt 7 i 8, w sposób prowadzący do zwiększenia swobody w zakresie zagospodarowania i użytkowania terenu.