Plucińska-Filipowicz Alicja (red.), Wierzbowski Marek (red.), Proces inwestycji budowlanych

Monografie
Opublikowano: WK 2015
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Proces inwestycji budowlanych

Autorzy fragmentu:

INSTYTUCJONALNE PROBLEMY PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE

1.Uwagi ogólne

Kwestie objęte regulacją prawną problematyki planowania i zagospodarowania przestrzennego jako materii ściśle związanej z wykorzystywaniem terenów pod realizację inwestycji budowlanych zdecydowanie należą do właściwości samorządu terytorialnego.

Samorząd terytorialny wszystkich szczebli (gminny, powiatowy i wojewódzki) jest wyrazem demokratyzmu w funkcjonowaniu państwa. Na wszystkich szczeblach samorządu, w największym jednak stopniu na poziomie gminy, istotną rolę odgrywają obywatele, przede wszystkim z uwagi na wyłanianie organów samorządu oraz szerokie możliwości wpływania na jego działalność.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , która reguluje – jak wskazuje sama nazwa – planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, powierza gminom istotną rolę zwłaszcza w dziedzinie planowania przestrzennego.

Założeniem polityki przestrzennej państwa jest, po pierwsze, to, że terytorium państwa nie musi w całości być objęte miejscowymi planami zagospodarowania...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX