[Przypadki, w których wymagane jest pozwolenie wodnoprawne] - Art. 389. - Prawo wodne. - Dz.U.2022.2625 t.j. - OpenLEX

Art. 389. - [Przypadki, w których wymagane jest pozwolenie wodnoprawne] - Prawo wodne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2625 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r.
Art.  389.  [Przypadki, w których wymagane jest pozwolenie wodnoprawne]

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

1)
usługi wodne;
2)
szczególne korzystanie z wód;
3)
długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
4)
rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych;
5)
wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
6)
wykonanie urządzeń wodnych;
7)
regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych;
8)
zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód;
9)
prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów;
10)
prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.