Węgrzyn Gabriel, Plan ochrony parku krajobrazowego. Omówienie do wyroku NSA z dnia 14 stycznia 2020 r., II OSK 516/18

Omówienia
Opublikowano: OwSS 2020/2/48-59
Autor:

Plan ochrony parku krajobrazowego. Omówienie do wyroku NSA z dnia 14 stycznia 2020 r., II OSK 516/18

Jak wynika z art. 17 ust. 1a, art. 19 ust. 6a i art. 20 ust. 1 pkt 6 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55), sejmik województwa uchwala plan ochrony parku krajobrazowego, po uwzględnieniu m.in. audytu krajobrazowego, o którym mowa w art. 38a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W planie ochrony parku krajobrazowego można przy tym wprowadzić dla obszaru strefy ochrony krajobrazów, zidentyfikowanych w ramach audytu krajobrazowego, zakazy lokalizowania nowych obiektów budowlanych.

Prezentowany poniżej wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14.01.2020 r. (II OSK 516/18) zawiera ocenę uchwały ustanawiającej plan ochrony parku krajobrazowego podjętej bez uprzedniego sporządzenia audytu krajobrazowego. Sejmik województwa usprawiedliwiał to tym, że prawny obowiązek sporządzenia audytu krajobrazowego wprowadzony został w trakcie zaawansowanych już prac nad projektem planu ochrony parku krajobrazowego. Ponadto do chwili uchwalenia planu ochrony...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX