Pomoc udzielana w ramach programów w obszarze innowacyjności - Rozdział 4a - Niektóre formy wspierania działalności innowacyjnej. - Dz.U.2021.706 t.j. - OpenLEX

Rozdział 4a - Pomoc udzielana w ramach programów w obszarze innowacyjności - Niektóre formy wspierania działalności innowacyjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.706 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 maja 2022 r.

Rozdział  4a 

Pomoc udzielana w ramach programów w obszarze innowacyjności

Minister właściwy do spraw gospodarki ustanawia programy w obszarze innowacyjności gospodarki realizujące politykę innowacyjną państwa, dotyczące w szczególności:

1)
innowacyjnych produktów, usług i rynków;
2)
kompetencji proinnowacyjnych społeczeństwa;
3)
kompetencji kadr w tworzeniu i zarządzaniu innowacjami;
4)
umiejętności przedsiębiorców w zakresie ochrony własności intelektualnej;
5)
internacjonalizacji działalności innowacyjnej;
6)
powiązań między nauką a gospodarką.

Minister właściwy do spraw gospodarki udziela pomocy finansowej, w ramach programów ustanowionych zgodnie z art. 21a, z przeznaczeniem na:

1)
pomoc dla przedsiębiorców na projekty badawczo-rozwojowe;
2)
wspieranie innowacji procesowych i organizacyjnych prowadzonych przez przedsiębiorców;
3)
wspieranie innowacyjności;
4)
wspieranie klastrów innowacyjnych;
5)
usługi doradcze;
6)
wspieranie udziału przedsiębiorców w targach i misjach gospodarczych;
7)
pomoc szkoleniową dla przedsiębiorców;
8)
pomoc dla małych przedsiębiorców rozpoczynających działalność.

Pomoc finansowa, o której mowa w art. 21b, jest udzielana:

1)
osobom fizycznym rozpoczynającym działalność w obszarze innowacyjności gospodarki;
2)
przedsiębiorcom;
3)
podmiotom statutowo działającym na rzecz innowacyjności gospodarki;
4)
klastrom innowacyjnym;
5)
partnerom społecznym i gospodarczym w rozumieniu art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378 i 2327).
1. 
Pomoc finansowa, o której mowa w art. 21b, nie może być udzielona:
1)
podmiotowi określonemu w art. 21c pkt 1 lub przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, jeżeli został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
2)
podmiotowi określonemu w art. 21c pkt 2-5, niebędącemu osobą fizyczną, jeżeli członek jego organów zarządzających bądź wspólnik spółki osobowej został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w pkt 1;
3)
podmiotowi określonemu w art. 21c pkt 2-5, który:
a)
posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub
b)
pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego;
4)
podmiotowi zbiorowemu, wobec którego sąd orzekł zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi.
2. 
Minister właściwy do spraw gospodarki może odmówić udzielenia pomocy finansowej podmiotom, o których mowa w art. 21c, jeżeli poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do prawidłowego jej wykorzystania.
3. 
Minister właściwy do spraw gospodarki może odmówić udzielenia pomocy finansowej podmiotom, o których mowa w art. 21c, jeżeli prowadziłoby to do obejścia zasad udzielania pomocy, w szczególności dotyczących warunków podmiotowych, przeznaczenia, intensywności lub kwoty tej pomocy.

Pomoc finansowa, o której mowa w art. 21b, jest udzielana w formie:

1)
bezzwrotnego wsparcia finansowego;
2)
pożyczek;
3)
finansowania kosztów usług świadczonych przez usługodawców bezpłatnie lub za odpłatnością niższą od ceny rynkowej.
1. 
Pomoc finansowa, o której mowa w art. 21b, może być udzielana również przez podmiot działający na rzecz rozwoju innowacyjności, posiadający potencjał kadrowy, techniczny i finansowy do realizacji programów ustanowionych zgodnie z art. 21a oraz doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie innowacyjności.
2. 
Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest wybierany w drodze konkursu organizowanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
3. 
Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki.
4. 
W ogłoszeniu o konkursie, o którym mowa w ust. 2, określa się:
1)
miejsce, formę i termin składania wniosków, który nie może być krótszy niż miesiąc, licząc od dnia opublikowania ogłoszenia o konkursie,
2)
tryb przeprowadzenia konkursu,
3)
szczegółowe wymagania, o których mowa w ust. 1,
4)
przedmiot konkursu, w tym zadania przewidziane do realizacji,
5)
kwotę przeznaczoną na finansowanie konkursu

– mając na uwadze potrzebę zapewnienia sprawnej organizacji i cele ustanowionych programów zgodnie z art. 21a.

5. 
Podmiot, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje środki finansowe na organizowanie i finansowanie programów ustanowionych zgodnie z art. 21a.
1. 
Środki finansowe przeznaczone na organizowanie i finansowanie programów ustanowionych zgodnie z art. 21a są przekazywane podmiotowi działającemu na rzecz rozwoju innowacyjności, o którym mowa w art. 21f ust. 1, na podstawie umowy.
2. 
Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:
1)
szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jakie środki finansowe zostały przyznane, i termin wykonania zadania;
2)
wysokość przekazanych środków finansowych i tryb płatności;
3)
warunki przekazania i rozliczenia środków finansowych;
4)
zobowiązanie do poddania się kontroli;
5)
zobowiązanie do zwrotu niewykorzystanej części środków.
1. 
Do wyboru podmiotów, którym zostanie udzielona pomoc finansowa, o której mowa w art. 21b, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, z wyłączeniem art. 45 ust. 5 i art. 47 tej ustawy.
2. 
Przepis ust. 1 może być odpowiednio stosowany w przypadku pomocy finansowej udzielanej ze środków innych niż pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie oraz szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej, o której mowa w art. 21b, uwzględniając efektywne i skuteczne jej wykorzystanie oraz zapewnienie przejrzystości jej udzielania, a także cele programów ustanowionych zgodnie z art. 21a.