[Stosowanie przepisów o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej... - Dz.U.2021.706 t.j. - OpenLEX

Art. 21h. - [Stosowanie przepisów o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020] - Niektóre formy wspierania działalności innowacyjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.706 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 maja 2022 r.
Art.  21h.  [Stosowanie przepisów o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020]
1. 
Do wyboru podmiotów, którym zostanie udzielona pomoc finansowa, o której mowa w art. 21b, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, z wyłączeniem art. 45 ust. 5 i art. 47 tej ustawy.
2. 
Przepis ust. 1 może być odpowiednio stosowany w przypadku pomocy finansowej udzielanej ze środków innych niż pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.