[Ustanawianie programów w obszarze innowacyjności gospodarki] - Art. 21a. - Niektóre formy wspierania działalności innowacyjnej. - Dz.U.2021.706 t.j. - OpenLEX

Art. 21a. - [Ustanawianie programów w obszarze innowacyjności gospodarki] - Niektóre formy wspierania działalności innowacyjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.706 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 maja 2022 r.
Art.  21a.  [Ustanawianie programów w obszarze innowacyjności gospodarki]

Minister właściwy do spraw gospodarki ustanawia programy w obszarze innowacyjności gospodarki realizujące politykę innowacyjną państwa, dotyczące w szczególności:

1)
innowacyjnych produktów, usług i rynków;
2)
kompetencji proinnowacyjnych społeczeństwa;
3)
kompetencji kadr w tworzeniu i zarządzaniu innowacjami;
4)
umiejętności przedsiębiorców w zakresie ochrony własności intelektualnej;
5)
internacjonalizacji działalności innowacyjnej;
6)
powiązań między nauką a gospodarką.